14 MAI: SLUJBA SFINŢILOR MĂRTURISITORI ROMÂNI DIN TEMNIŢELE COMUNISTE


icoana-aiud_original_micaSLUJBA SFINŢILOR ROMÂNI
DIN TEMNIŢELE COMUNISTE
(14 mai)

LA VECERNIA MICĂ

La Doamne strigat-am…, se pun stihirile sfinţilor pe 4, glasul 1.
Podobie: Ceea ce eşti bucuria…

Pe ostaşii cei dumnezeieşti cu adevărat şi următorii lui Hristos, frumuseţea curăţiei, izvorul minunilor, care în temniţe au pătimit, toţi credincioşii cu cântări să îi cinstim, trupurile şi sufletele sfinţindu-ne întru pomenirea pătimirii lor.
Pământul românesc saltă întru pomenirea voastră şi împreună cheamă pe toţi fii săi, de trei ori fericiţilor, să săvârşească praznicul vostru cel de lumină purtător; cu care împreună adunându-ne şi noi, cu cântări lăudăm pătimirea voastră.
Lepădata-ţi avere, cinstiri, familii şi întreaga tinereţe lui Hristos urmând. În foame, în frig, în golătate şi multe umiliri, la munci grele şi trădări de frate fiind siliţi; sub acoperământul Maicii Domnului locaş bun v-aţi aflat, toată nădejdea spre Dânsa punându-vă.
Veniţi, credincioşii, adunându-ne, să lăudăm pe ostaşii lui Hristos, pe cei ce cu preţul vieţii fiara roşie au înfruntat; şi aşa să zicem: Rugaţi-vă pentru noi lui Hristos, sfinţilor mucenici, cei ce în vremurile cele de pe urmă aţi răsărit.
Slavă…, glasul al 6-lea:
Ca nişte stele mult luminătoare duhovniceşte răsărind pe bolta Bisericii, luminaţi toată zidirea, bunilor biruitori mucenici, cu lumina luptelor şi cu strălucirile minunilor. Pentru aceasta, veselindu-ne, săvârşim astăzi pomenirea voastră cea plină de lumină şi sfântă, purtătorilor de cununi preafericiţi.
Şi acum…, a Praznicului.
LA STIHOAVNĂ
Stihirile, glasul al 2-lea:
Podobie: Casa Efratului…
Morţi sfinţi în temniţe şi prigoane,
Morţi sfinţi în lupte şi furtuni,
Noi am făcut din voi icoane
Şi vă purtăm pe frunţi cununi.
Stih: Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul cel din Liban se va înmulţi.
Aţi luminat cu jertfe sfinte
Pământul până-n temelii,
Căci arde ţara de morminte,
Cum arde cerul de făclii.
Stih: Sădiţi fiind în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru vor înflori.
Nu plângem lacrimă de sânge,
Ci ne mândrim cu-atâţi eroi.
Nu! Neamul nostru nu vă plânge,
Ci se cuminică prin voi.
Slavă…, glasul al 4-lea:
Cu bărbăţia credinţei ca şi cu o platoşă îmbrăcându-vă, şi cu înţelepciunea cea dumnezeiască întrarmându-vă, măriţilor mucenici, toate taberele demonilor aţi biruit şi aţi defăimat îndrăzneala cea neputincioasă a celor fără de Dumnezeu. Deci, ca cei ce aveţi îndrăzneală către Stăpânul, rugaţi-vă să ne mântuim noi toţi.
Şi acum…, a Praznicului.
Acum slobozeşte…, Sfinte Dumnezeule…, După Tatăl nostru…
Troparul, glasul 1:
Mucenicii cei adevăraţi ai lui Hristos cu vitejie au stat împotriva uneltirilor satanei, şi nici prigoana, nici temniţa, nici chinurile, nici lanţurile nu i-au spăimântat, ci cu putere de sus credinţa şi neamul românesc au păzit. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.
Sau troparul acesta, acelaşi glas:
Toate laturile pământului românesc saltă veselindu-se la prăznuirea sfinţilor mucenici. Fiara roşie înfruntându-o, biruitori v-aţi arătat, pildă dându-ne nouă de răbdare şi bărbăţie. Slava lui Hristos, Cel ce v-a întărit; slavă Celui ce v-a încununat, slavă Celui ce a mărit pururea cinstită pomenirea voastră.
Slavă…, Şi acum…, al Praznicului.

LA VECERNIA MARE
După Psalmul 103 şi ectenia mare, cântăm: Fericit bărbatul…, starea întâi.
La Doamne, strigat-am…, se pun stihirile pe 8: 3 ale Praznicului şi 5 ale sfinţilor, glasul al 5-lea.
Podobie: Bucură-te, cămara…
Bucură-te adunare puternică şi sfinţită, oştire purtătoare de biruinţă; turnurile dreptei credinţe, ostaşi ai lui Hristos, viteji tari şi nebiruiţi, cei preaputernici cu mintea şi preaviteji cu sufletul; cei cu adevărat îndumnezeiţi şi lui Dumnezeu prea doriţi, ceată sfântă şi adunare de Dumnezeu aleasă. Pe Hristos rugaţi-L să dăruiască sufletelor noastre mare milă.
Bucuraţi-vă prealăudaţilor mucenici că vrăjmaş nou şi cumplit s-a arătat în aceste vremuri din urmă, chip roşu având de la mulţimea sângelui vărsat; iar voi cu îndrăzneală înfruntându-l, pe Hristos aţi mărturisit şi pentru neam jertfindu-vă nouă pildă prea aleasă v-aţi arătat. Pe Hristos rugaţi-L să dăruiască sufletelor noastre mare milă.
Veniţi fraţilor să lăudăm cu cântări ceata mucenicilor, care cu râvnă arzătoare au risipit negura înşelăciunii; oastea cea preavitează, adunarea cea preasfinţită, pe luptătorii cei neînfricaţi şi nebiruiţi; pe apărătorii credinţei şi păzitorii neamului, pe rugătorii Bisericii, care cu tărie se roagă lui Hristos să trimită sufletelor noastre pace şi mare milă.
Să se bucure cerul, şi pământul să se veselească, că astăzi mulţime mare de mucenici s-au arătat. Că mii şi mii sunt cei ce şi-au dat viaţa pentru credinţa strămoşească şi acest neam prea obidit. Bucuraţi-vă şi voi, slăviţi mucenici, că om nou, duhovnicesc, aţi zidit; bucuraţi-vă că fiara roşie aţi biruit şi reîncreştinarea creştinătăţii aţi propovăduit.
Bucuraţi-vă sfinţilor mucenici purtători de biruinţă;stele ce aţi trecut prin focul ispitelor şi prin gerul temniţelor şi îngheţul înşelăciunii l-aţi risipit; cei ce aţi schimbat pământul în cer şi toate le-aţi luminat. Cei ce vă încălziţi acum în sânurile lui Avraam, cei ce dănţuiţi împreună cu oştile îngerilor, flori care răspândiţi bunul miros al împărtăşirii duhovniceşti.
Slavă…, glasul al 2-lea:
Veniţi toţi iubitorii de mucenici, adunându-ne împreună, să încununăm cu laude, ca şi cu nişte flori, pe mucenicii cei nebiruiţi; căci aceştia întru necazurile nevoinţelor, cu dumnezeiescul har întărindu-se, au călcat peste fiara cea înţelegătoare. Şi săvârşind cu bărbăţie calea muceniciei, s-au încununat cu cununa biruinţei celei neveştejite a dumnezeieştii măriri. Şi acum în ceruri împreună cu îngerii dănţuind, purtătorii de cunună, se roagă Domnului pentru mântuirea neamului românesc şi a lumii întregi.
Şi acum…, al Praznicului.
Vohod: Lumină lină…
Prochimenul zilei
PAREMIILE
Din proorocia lui Isaia, citire:
(XLIII, 9-14)
Acestea zice Domnul: Toate neamurile s-au adunat împreună şi se vor aduna laolaltă mai marii lor. Cine va vesti acestea întru dânşii? Sau cele dintru început cine le va face auzite lor? Aducă-şi mărturiile lor, şi să se îndrepteze şi să asculte şi să spună adevărul. Fiţi Mie mărturii şi Eu vă sunt vouă martor, grăieşte Domnul Dumnezeu, şi pruncul pe care L-am ales. Ca să ştiţi şi să credeţi şi să cunoaşteţi că Eu sunt; mai înainte de Mine nu a fost alt dumnezeu şi după Mine altul nu va fi. Eu sunt Dumnezeu şi în afară de Mine nu este mântuitor; Eu am vestit şi am mântuit şi am defăimat şi nu a fost întru voi străin. Voi sunteţi Mie mărturii şi Eu sunt martor Domnului Dumnezeu. Încă dintru început Eu sunt şi nu este cine să scoată din mâinile Mele. Face-voi, şi cine va întoarce lucrul pe care Eu L-am făcut? Aşa zice Domnul Dumnezeu, Cel ce ne mântuieşte pe noi, Sfântul lui Israel.
Din Înţelepciunea lui Solomon, citire:
(III, 1-9)
Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi nu se va atinge de ele chinul. Părutu-s-a întru ochii celor nepricepuţi a muri şi s-a socotit pedepsire ieşirea lor şi mergerea de la noi sfărâmare, iar ei sunt în pace. Căci înaintea feţei oamenilor chiar de vor lua chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Şi cu puţine fiind pedepsiţi, de mari bunătăţi se vor învrednici, căci Dumnezeu i-a ispitit pe ei şi i-a aflat Luişi vrednici. Ca pe aur în topitoare i-a lămurit pe ei şi ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit şi în vremea cercetării Sale vor străluci şi vor fugi ca scânteile pe paie. Judeca-vor limbi şi vor stăpâni popoare şi va împărăţi într-ânşii Domnul, în veci. Cei ce nădăjduiesc spre Dânsul vor înţelege adevărul. Şi credincioşii în dragoste vor petrece după Dânsul. Că dar şi milă este întru sfinţii Lui şi cercetare întru aleşii Lui.
Din Înţelepciunea lui Solomon, citire:
(V, 16-24; VI, 1-2)
Drepţii în veci vor fi vii şi plata lor va fi de la Domnul şi purtarea de grijă pentru dânşii de la Cel preaînalt. Drept aceea vor lua împărăţia podoabei şi stema frumuseţii din mâna Domnului. Că cu dreapta Sa îi va acoperii pe ei şi cu braţul Său îi va apăra. Lua-va toată arma dragostei Lui şi va întări făptura spre izbândă asupra vrăjmaşilor. Îmbrăca-va în loc de platoşă dreptatea, şi îşi va pune Luişi coif judecata cea nefăţarnică. Lua-va pavăză nebiruită bunătatea şi va ascuţi cumplita Lui mâniei ca pe o sabie şi va ridica război împreună cu Dânsul lumea, asupra celor fără de minte. Merge-vor drept nimeritoare săgeţile fulgerelor şi ca dintr-un arc bine încordat al norilor, la ţintă vor lovi. Şi din praştia mâniei cea zvârcolitoare de pietre, pline vor cădea grindinele. Înfierbântase-va asupra lor apa mării şi apele cele mari repede vor curge. Sta-va împotriva lor duhul puterii şi ca un vifor îi va vântura pe ei. Şi va pustii tot pământul fărădelegea şi răutatea va răsturna scaunele puternicilor. Ascultaţi, dar, împăraţi şi înţelegeţi: învăţaţi-vă judecători ai marginilor pământului. Luaţi în urechi cei ce stăpâniţi mulţimile şi cei ce vă trufiţi întru mulţimile popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea şi puterea de la Cel preaînalt.
LA LITIE
Stihira hramului.
Apoi ale mucenicilor, glasul 1, însuşi glasul:
De la icoană şi altar aţi pornit, sfinţilor mucenici, lupta împotriva fiarei roşii ce de la răsărit se năpustea. Viaţa v-aţi pus-o pentru credinţă şi pentru neam, Domnul răsplătindu-vă însutit nevoinţele voastre.
Trimis de Dumnezeu ai fost să fi luminător al neamului în vremuri de mare primejdie, sfinte mare mucenice. Alesule între aleşi, arhanghele pământesc ceată de viteji adunând şi spre lumină povăţuind, întreg neamul ai vrut să-l înduhovniceşti. Alăută a dreptăţii şi turnule de apărare al creştinătăţii roagă-te să se dea sufletelor noastre mare milă.
Mai marele voievod al cetelor îngereşti v-a fost scut şi apărare, povăţuitor şi mare ajutător în grelele încercări dintru această viaţă. Iar acum, ca cei ce sunteţi împreună locuitori cu cei fără de trup, ostaşilor ai lui Hristos, rugaţi-vă pentru sufletele noastre.
Măriţii purtători de chinuri s-au îmbrăcat întru Tine, Doamne, cu lauda nevoinţei şi cu vrednicia cununilor; că, prin răbdarea bătăilor şi a umilinţelor, pe cei fără de lege au doborât şi, cu putere dumnezeiască, din cer biruinţă au primit. Pentru rugăciunile lor, dăruieşte-ne, Dumnezeule, mare milă.
Întăriţi fiind, mucenicilor, cu nădejdea învierii, aţi răbdat cu tărie schingiuiri şi umiliri de multe feluri; şi l-aţi sugrumat pe cel preaviclean cu vinele răbdării voastre celei neslăbite. Rugaţi-vă Domnului să ne izbăvească de osânda cea mare şi veşnică pe noi cei ce vă lăudăm pe voi cu credinţă.
Slavă…, glasul al 5-lea:
Veniţi iubitorilor de mucenici luminat să săvârşim pomenirea purtătorilor de lupte, zicând: Bucuraţi-vă luminătorilor a toată lumea, care în temniţă pentru învierea neamului românesc v-aţi jertfit; bucuraţi-vă cei ce cu moartea voastră credinţa aţi pecetluit; bucuraţi-vă cei ce din cursele înşelătorului ne izbăviţi. Veniţi dar toţi iubitorii de neam pe purtătorii de chinuri a lui Hristos să-i cinstim cu laude şi cu cântări duhovniceşti; pe propovăduitorii credinţei şi apărătorii neamului creştinesc, pe izvorul cel pururea curgător, din care izvorăsc credincioşilor tămăduiri.
Şi acum…, a Praznicului.
LA STIHOAVNĂ
Stihirile, glasul al 4-lea:
Podobie: Dat-ai semn celor ce…
Cei ce aţi nesocotit toate cele plăcute ale lumii şi aţi ales viaţa cea mai presus de lume, înţelepţilor, purtători de chinuri prealăudaţi, izbăviţi-ne dar de toată înşelăciunea lumească pe noi, cei ce cu dragoste vă fericim.
Stih: Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel.
De foame, de ger, de bătăi, de umilinţe şi de toate chinurile cele cu durere dumnezeieştilor mucenici nu v-aţi temut, căci cu pavăza dreptei credinţe şi cu coiful nădejdii rodirii suferinţei voastre v-aţi îmbrăcat sfinţilor, ţinând ca pe o sabie dragostea de Dumnezeu şi neam.
Stih: Sfinţilor celor din pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile Sale întru dânşii.
Dumnezeieştilor pătimitori, sfinţitu-s-a tot locul care a dobândit moaştele voastre şi cerul se bucură împreună cu cei fără de trup, câştigând sufletele voastre, fericiţilor. Căci bărbăteşte aţi propovăduit pe Hristos şi credinţa ca pe o ancoră tare aţi ţinut-o. Rugaţi-vă neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.
Slavă…, glasul al 6-lea:
Astăzi ne-a răsărit prăznuirea cea preastrălucită a slăviţilor mucenici ce în roşiile temniţe s-au jertfit pentru neamul nostru. Ca un soare străluceşte până la margini acest praznic prealuminat al mucenicilor şi neîncetat luminează pe cei credincioşi, dăruind tămăduiri, înşelăciunea vrăjmaşilor Crucii risipind şi patimile vindecând celor ce aleargă la dânşii cu credinţă; şi se roagă pururea lui Hristos Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre mare milă.
Şi acum…, a Praznicului.
La binecuvântarea pâinilor troparul sfinţilor (de două ori) şi al Praznicului (o dată).

LA UTRENIE
La Dumnezeu este Domnul… se cântă troparul Praznicului de două ori, Slavă…, al Sfinţilor, Şi acum…, al Praznicului.
După Catisma întâi, Sedealna, glasul 1:
Podobie: Prealăudaţilor mucenici…
Oştile îngerilor astăzi dănţuiesc, la pomenirea noilor mucenici şi neamul românesc cu credinţă prăznuieşte şi cu veselie strigă: Bucuraţi-vă prealăudaţilor, cei ce aţi călcat cursele lui Veliar, cele cu multe împletituri şi cununile biruinţei aţi luat de la Hristos.
Slavă… aceeaşi, Şi acum… a Praznicului
După Catisma a doua, Sedealna, glasul 3:
Podobie: Să se veselească cele cereşti…
Iată a răsărit primăvara harului, strălucit-a Învierea lui Hristos tuturor, şi împreună cu ea s-a ivit acum ziua cea cu totul prăznuită, şi de lumină purtătoare, a noilor mucenici. Veniţi toţi făclii purtând, dumnezeieşte luminat să prăznuim.
Slavă… aceeaşi, Şi acum… a Praznicului
Polieleu: Robii Domnului…
MĂRIMURILE POLIELEULUI:
Stih 1: Dumnezeu este scăparea noastră şi puterea, ajutor întru necazurile cele ce ne-au aflat pe noi foarte (Ps. 45, 1)
Stihiră:
Mărimu-vă pe voi, sfinţilor mucenici, şi cinstim slăvite pătimirile voastre pe care pentru Hristos şi neamul românesc le-aţi răbdat.
Altă stihiră:
Veniţi toţi, pe noii mucenici să-i lăudăm, pe cei ce cu bărbăţie fiara roşie au înfruntat zicând: pe lauda neamului românesc.
2: Vărsat-au sângele lor ca apa, împrejurul Ierusalimului. (Ps. 78, 3)
3: Că pentru Tine suntem ucişi toată ziua. (Ps. 43, 24)
4: Socotiţi suntem ca nişte oi de junghiere. (Ps. 43, 24)
5: Trecut-am prin foc şi prin apă, dar ne-ai scos pe noi la odihnă. (Ps. 65, 11)
6: Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit pe ei şi din toate necazurile i-a izbăvit pe ei. (Ps. 36, 16)
După Polieleu, Sedealna, glasul 1:
Podobie: Prealăudaţilor mucenici…
Nebiruiţilor mucenici, dorind după viaţa cea adevărată şi veşnică aţi răbdat cu bucurie moarte pe nedrept, prin hotărâre fără de lege, nouă tuturor făcându-vă pildă. Iar acum vă veseliţi împreună cu cei ce mai înainte au strălucit în acest neam; cu care rugaţi-vă să se dăruiască sufletelor noastre pace şi mare milă.
Slavă… aceeaşi, Şi acum… a Praznicului sau a Născătoarei de Dumnezeu:
Din toate părţile sunt cuprins de răutăţi şi unde voi scăpa, Stăpînă, eu, ticălosul, cel cu totul părăsit? Numai către tine singură scap, Preacurată, care îmi eşti ajutătoare, nădejdea deznădăjduiţilor, mireasă a lui Dumnezeu.
Apoi Antifonul 1 al glasul al 4-lea: Din tinereţile mele…
Prochimen, glasul al 4-lea:
Trecut-am prin foc şi prin apă şi ne-ai scos pe noi la odihnă.
Stih: Cu focul ne-ai cercat pe noi, precum se cearcă argintul.
Toată suflarea…

Evanghelia de la Luca
(XXI, 12-19):
Zis-a Domnul către ucenicii Săi: păziţi-vă de oameni…
(Marţea din Săptămâna a 29-a după Rusalii)
Învierea lui Hristos…, Psalmul 50.
Slavă…, glasul al 2-lea:
Pentru rugăciunile sfinţilor Tăi mucenici, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Şi acum…
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Stih: Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.
Apoi stihira, glasul al 6-lea:
Astăzi Biserica prăznuieşte şi împreună cu ea ţara se veseleşte, împodobindu-se cu nevoinţele răbdătorilor de chinuri ca şi cu un veşmânt de mult preţ şi lăudându-se strigă: Unii ca aceştia sunt naşterea mea, unii ca aceştia sunt fii mei, pe care mai înainte i-am născut prin Botez şi i-am hrănit cu frica Domnului, şi acum îi văd mucenici aleşi, cu adevărat încununaţi, ca să se roage pentru lume Domnului.
CANOANELE
Canonul Praznicului, cu irmosul pe 6 şi al sfinţilor pe 8.
Canonul sfinţilor mucenici.
Cântarea 1, glasul 1:
Irmosul:
Dreapta Ta cea purtătoare de biruinţă, cu dumnezeiască cuviinţă, întru tărie s-a preaslăvit. Că aceasta, Nemuritorule, ca o puternică a toate, pe potrivnici a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc.
Stih: Sfinţilor mucenici români rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Turnurile Bisericii şi apărătorii neamului, slăviţii mucenici, de năvălirile vrăjmaşilor neclintiţi au rămas; cu rugăciunile lor, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi.
Ceata celor fără de trup cu adevărat s-a spăimântat de vitejia voastră, sfinţilor, cum în temniţe răbdând în chip minunat şi cu trupurile căzând, prin putere dumnezeiască pe toţi vrăjmaşii cei fără de trup i-aţi doborât.
Slavă…
Măriţii purtători de chinuri s-au îmbrăcat întru Tine, Doamne, lauda nevoinţei şi vrednicie a cununilor; că prin răbdarea bătăilor, pe cei fără de lege au răpus şi cu putere dumnezeiască, din cer biruinţă au luat.
Şi acum…, a Născătoarei:
Preacurată Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti în ceruri binecuvântată şi pe pământ preamărită, bucură-te, Mireasă nenuntită!
Cântarea a 3-a:
Irmosul:
Cel ce singur ştii neputinţa fiinţei omeneşti şi, prin milostivire, ai îmbrăcat chipul ei, încinge-mă cu putere de sus ca să strig Ţie: Sfântă este Biserica cea însufleţită a slavei Tale celei preacurate, Iubitorule de oameni.
Urmând omorârii şi morţii lui Hristos, Celui care de voie a pătimit, patimi de multe feluri aţi răbdat şi moarte, pururea măriţilor mucenici. Pentru aceasta, viaţă fără de moarte aţi dobândit.
De înţelepciune şi de cunoştinţă adevărată umplându-se mucenicii, au nesocotit înţelepciunea lumii acesteia şi pe învăţătorii răutăţii i-au zdrobit şi cu tărie luptându-se, după vrednicie au luat cununile biruinţei, bucurându-se.
Slavă…
Mormintele voastre, sfinţilor, alt Siloam, s-au făcut celor ce vin cu credinţă, izvorând vindecări celor neputincioşi cu trupul şi cu sufletul pătimaşi.
Şi acum…, a Născătoarei:
Care maică s-a auzit că e fecioară? Şi care fecioară s-a cunoscut că este maică? Toate ale tale sunt mai presus de fire, o, Născătoare de Dumnezeu; pentru aceea cu credinţă te mărim.
Condac, glasul al 8-lea:
Hristos Dumnezeu v-a dăruit neamului nostru zid şi apărare, izvor viu şi temelie neclintită. Acestuia şi acum rugaţi-vă, să se surpe trufia vrăjmaşilor sub picioarele drept credincioşilor şi uneltirile celor potrivnici să se risipească, sfinţilor mucenici, cunună şi laudă a pământului românesc, pururea mijlocitori pentru sufletele noastre.
Icos:
Dragostea de Dumnezeu şi neam în suflete purtându-o şi cu Arhanghelii însoţindu-vă bărbăteşte aţi ieşit la luptă. Temniţa, frigul, foamea şi umilinţele întru nimic socotindu-le neclintiţi până la moarte v-aţi arătat. Spăimântatu-s-au toate cetele vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi de răbdarea voastră sfinţilor mucenici, iar noi toţi ne bucurăm avându-vă pe voi calzi folositori şi apărători ai neamului nostru.
Sedealna, glasul al 8-lea:
Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…
Veniţi, iubitorilor de mucenici, să cinstim florile cele înţelegătoare ale credinţei, mărgăritarele Domnului, pe sfinţii români ai temniţelor comuniste, pe cei ce şi după moarte sunt prigoniţi şi defăimaţi. Amintirea voastră şi acum îi arde pe conducătorii din umbră ai acestei lumi şi pe slugile lor prealaşe, vădindu-le întunericul faptelor. Pentru aceea până în sfârşit vă vor acoperi cu minciuni şi uitare, dar Dumnezeu mai strălucit vă va descoperi.
Slavă… aceeaşi, Şi acum… a Praznicului
Cântarea a 4-a:
Irmosul:
Ca pe un munte umbrit cu darul cel dumnezeiesc privindu-te Avacum, cu ochii cei de mai înainte văzători, a proorocit pe Sfântul lui Israel, care avea să se nască din tine spre mântuirea şi înnoirea noastră.
Miratu-s-au îngerii şi cutremuratu-s-a întreg neamul omenesc de nemaiauzitele suferinţe ce le-au scornit pentru voi neruşinaţii vrăjmaşi în temniţa Piteştiului. Mintea încremeneşte, inima se frânge şi limba amuţeşte neputând grăi adâncimea răutăţii.
Focul lăuntric al dragostei celei dumnezeieşti, purtându-l în inimi, mucenicilor, de chinuri nu v-aţi temut, ci, cu darurile arzătoare ale durerilor, aţi ars semeţia şi întărâtarea vrăjmaşilor.
Slavă…
Asemănându-se lui Hristos, Cel înălţat pe Cruce, şi luând bătăi, dimpreună se bucurau răbdătorii de patimi; şi cu ploile sângiurilor înecând nebunia celor fără de lege, curgeri de tămăduiri izvorăsc.
Şi acum…, a Născătoarei:
Milostivă de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai născut pe Mântuitorul cel Milostiv, vezi suferinţa şi suspinul poporului tău şi grăbeşte a-L ruga să se milostivească spre noi.
Cântarea a 5-a:
Irmosul:
Cel ce ai luminat cu strălucirea venirii Tale, Hristoase, şi ai umplut de bucurie cu Crucea Ta marginile lumii, luminează, cu lumina cunoştinţei Tale celei dumnezeieşti, inimile celor ce Te laudă cu dreaptă credinţă.
Stele prea luminoase v-aţi arătat pe bolta Bisericii: Aiudule, Piteştiule, Jilava, Văcăreşti, Canalule, Târgu Ocna, Gherla, Baia Sprie şi toate cele împreună cu voi. Căci miile de moaşte ce strălucesc întru voi pe noi pe toţi ne-au luminat.
Cei ce cu credinţă şi cu osârdie aleargă la rugăciunile voastre degrab se mântuiesc de boli şi de patimile cele stricătoare de suflet.
Slavă…
Cei ce curgerile înşelăciunii le-aţi acoperit cu curgerile sângiurilor voastre acoperiţi cu rugăciunile voastre pe cei ce cu credinţă şi cu dragoste vă laudă pe voi.
Şi acum…, a Născătoarei:
Ca una care eşti mai sfântă decât toate făpturile, numai tu te-ai învrednicit a fi Maica lui Dumnezeu; că, pe Acesta născând, lumea ai luminat cu harul cunoştinţei de Dumnezeu.
Cântarea a 6-a:
Irmosul:
Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel mai de jos, şi nu este izbăvitor; socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere. Mântuieşte pe poporul Tău, Dumnezeul nostru, că Tu eşti celor neputincioşi tărie şi îndreptare.
Dragostea de Dumnezeu şi neam mărturisind, preavitejilor luptători, rătăcirile vrăjmaşilor hulitori cu dumnezeiasca credinţă le-aţi înfruntat şi luminători v-aţi arătat, luminând inimile tuturor cu razele Darului.
Râpa Robilor cu adevărat nou Ierusalim al neamului românesc s-a arătat. Prin jertfa voastră cea multă Aiudul cheamă întreg neamul omenesc să se întoarcă la Hristos.
Slavă…
Deşteaptă-te tu neam românesc mult pătimitor din somnul cel prea greu al uitării şi minciunii. Spre lauda fiilor tăi, ce pentru a ta înviere au pătimit, cu râvnă te ridică, pe vrăjmaşii Crucii risipind.
Şi acum…, a Născătoarei:
O, preadulce acoperământ al celor din temniţe întunecate, nu ne lipsi acum de al tău grabnic ajutor, pe noi cei căzuţi în cumplite nevoi.
Condacul şi Icosul Praznicului.
SINAXAR
În această lună, în ziua a paisprezecea, pomenirea sfinţilor mucenici ce au pătimit în temniţele comuniste din România.
Aceşti sfinţi mucenici s-au săvârşit în temniţele comuniste din România între anii 1945-1964, fiind chinuiţi în multe feluri: cu foame, cu frig, cu bătăi, cu teroare continuă, cu insulte şi umiliri nenumărate şi cu multe alte chinuri scornite de diavol şi slugile lui pentru a le înfrânge credinţa şi a-i compromite. Unii de pe urma grelelor pătimiri s-au îmbolnăvit, îndoindu-li-se chinurile deoarece asistenţa medicală era condiţionată de compromitere.
Aceştia pe care îi cinstim astăzi ca şi sfinţi sunt aceia dintre zecile şi sutele de mii de purtători de zeghe din România comunistă care au murit cu nădejdea vieţii veşnice şi mărturisind dreapta credinţă, indiferent de culoarea politică, motivul arestării sau viaţa pe care au dus-o înainte. Căci suferinţa îndurată în închisori, în lagăre de muncă forţată, în anchete sau în marea închisoare care a devenit România după 1945, i-a înţelepţit, făcându-i să înţeleagă rostul lor în mijlocul acestei suferinţe: ispăşirea păcatelor proprii şi ale neamului întreg. A fost o generaţie de jertfă pe altarul acestui neam. De aceea amintirea lor mult înflăcărează inimile noastre spre păzirea neştirbită a rânduielilor strămoşeşti: credinţa şi dragostea de neam. Ei sunt sufletul şi cetatea neamului nostru. Căci prin jertfa lor şi a altora mai dinainte asemenea lor a dăinuit neamul nostru în istorie păstrându-se în valorile credinţei. Şi nădăjduim să se păstreze şi de acum înainte, cu rugăciunile lor, până la Învierea cea de obşte.
Dintre cei pe care îi cinstim astăzi unii au murit în închisori, în lagăre, în anchete, la securitate, alţii ucişi mişeleşte sau executaţi pe întregul cuprins al ţării. Majoritatea au fost îngropaţi în gropi comune, în locuri necunoscute, sfinţind întreg pământul ţării. Cele mai mari şi mai cunoscute centre de exterminare sunt: Aiud, Gherla, Jilava, Piteşti, Târgu Ocna, Canalul, Delta Dunării, Sighet, Mislea, Miercurea Ciuc.
Sfinţii mucenici au luptat cu comunismul şi cu cei ce l-au condus din umbră. Aceştia căutau să distrugă aşezarea şi vechile rânduieli creştine ale ţării. Mucenicii şi-au dat trupurile lor morţii, dar cu sufletul au rămas biruitori, nefăcând nici un compromis. Ei sunt stâlpii şi temelia credinţei şi ai neamului; stele şi făclii purtătoare de lumină în întunericul acestui veac pierzător.
Lupta împotriva comunismului a început la noi în ţară în 1919, la Iaşi. Au căzut în această luptă sfinţindu-se sute de martiri înainte de anul 1945. Pe toţi aceştia îi numărăm în ceata sfinţilor de astăzi.
Prin rânduiala lui Dumnezeu unii mucenici au ieşit vii din temniţe în 1964 continuându-şi viaţa în sfinţenie, fiind prigoniţi şi umiliţi până la sfârşitul vieţii: Pr. Gheorghe Calciu, Pr. Ilie Lăcătuşu, Pr. Dimitrie Bejan, Virgil Maxim, Ioan Ianolide, Pr. Marcu, Pr. Ioan Negruţiu, Dumitru Bordeianu şi mulţi alţii. Şi pe ei îi cinstim astăzi împreună cu fraţii lor ce s-au săvârşit în temniţe.
Dintre miile de sfinţi unii au fost ţărani, alţii intelectuali; unii militari, alţii muncitori; unii studenţi, iar alţii preoţi şi monahi; şi pe scurt să zicem: au fost din toate categoriile sociale şi de toate vârstele. Au fost şi femei multe, soţii şi mame îndurerate şi chiar copiii.
S-a ales această zi de prăznuire deoarece la această dată, în anul 1948, s-a dezlănţuit cea mai cumplită prigoană împotriva suflării româneşti. Mii şi zeci de mii de oameni au fost ridicaţi în noaptea de 14 spre 15 mai. De aceea s-a socotit ca fiind potrivită această zi ca simbol al pătimirii neamului românesc în veacul al 20-lea.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi, Amin.
Cântarea a 7-a:
Irmosul:
Cuptor duhovnicesc te gândim noi credincioşii, Născătoare de Dumnezeu; că precum Cel preaînalt a mântuit pe cei trei tineri, aşa şi pe mine, omul întreg, în pântecele tău m-a înnoit Dumnezeul părinţilor, Cel lăudat şi preaslăvit.
Întru această noapte fiara şi-a căscat larg gura, răpind mulţime mare dintre voi, mii şi mii. Temniţele s-au umplut întru această zi cu cei mai buni dintre fii neamului.
Dat-aţi moştenire prea aleasă, nouă celor ce vă lăudăm, să păzim hotarele legii celei strămoşeşti şi ale neamului. Pentru aceea vă rugăm: Nu încetaţi a ne sprijini pururea împotriva celor ce ne vrăjmăşesc.
Slavă…
Sfinţii Tăi, Doamne, luminători nerătăcitori s-au arătat, risipind noaptea cea adâncă a înşelăciunii şi toată lumea luminând cu strălucirile minunilor.
Şi acum…, a Născătoarei:
Împărăteasă şi Fecioară te-a propovăduit pe tine David, ceea ce eşti fără de prihană; pentru aceasta te rog: Fă-mă moştenitor al Împărăţiei cele cereşti, ca să te fericesc.
Cântarea a 8-a:
Irmosul:
În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare, cu podoaba dreptei credinţe, mai curat decât aurul au strălucit, grăind: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
Înainte mergătorii antihristului s-au arătat, pregătindu-i calea spre înrobirea întregii lumi. Rugaţi-vă pentru noi, ca cei ce v-aţi luptat cu unii ca aceştia, şi înşelăciunea şi vicleşugurile lor luminat descoperiţi-le, ca neîmpiedicat să răzbim pe calea mântuirii.
Cea mai scumpă nuntă dintre nunţi v-a fost moartea pentru Sfânta Cruce, pentru ţară. Pentru aceea pildă vă avem întreaga voastră viaţă plină de suferinţă.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
Jertfa voastră cine o va putea spune, căci aţi lăsat tot ceea ce este mai scump în lumea aceasta pentru a urma Evangheliei lui Hristos.
Şi acum…, a Născătoarei:
Marie, ceea ce te-ai arătat cort al sfinţeniei, pe ticălosul meu suflet, cel spurcat cu dezmierdările, sfinţeşte-l şi părtaş al dumnezeieştii slave îl fă.
Cântarea a 9-a:
Irmosul:
Închipuirea naşterii tale celei curate a arătat-o rugul cel ce ardea cu foc, dar nu se mistuia.Şi acum te rugăm să stingi văpaia ispitelor cea năpăstuită asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.
Cei ce din rea voinţă vă nesocotesc să se ruşineze, iar cei ce din neştiinţă să se lumineze şi să priceapă jertfa voastră cea mare şi slava veşnică ce aţi dobândit-o.
Cei răstigniţi în numele Adevărului cheamă la mărturisirea greşelilor şi la pocăinţă întreg neamul. Căci numai aşa ne vom izbăvi de mânia lui Dumnezeu şi pierzare.
Slavă…
Cinstirea voastră, a căror năzuinţă a fost ridicarea liniei neamului cât mai aproape de cea a Bisericii, mult veseleşte inimile noastre amărâte de veninul veacului acestuia pierzător.
Şi acum…, a Născătoarei:
Maica Domnului, ocrotitoarea tuturor celor din nevoi, grabnică ascultătoare a celor ce te cheamă cu credinţă, nu lipsi nici acum a te milostivi spre noi.
LUMINÂNDA
Podobie: Femei ascultaţi glas…
Atingându-ne cu credinţă de sfinţitele voastre moaşte, Sfinţilor Mucenici, de amândouă părţile ne însănătoşim. Ci, o, marilor mucenici, faceţi aducere aminte către Domnul, Căruia staţi înainte, pentru noi cei ce săvârşim strălucita şi prealuminata voastră pomenire.
Slavă… Şi acum… a Praznicului
LA LAUDE
Stihirile Praznicului 4 şi ale Sfinţilor Mucenici 4.
Stihirile Sfinţilor Mucenici, glasul al 8-lea:
Podobie: O, preaslăvită minune…
Cu piept călit de fier şi sufletul de crin aţi pornit vitejeşte la luptă, ştiind că cel ce luptă, chiar singur, pentru Dumnezeu şi neamul său, nu va fi învins niciodată. Şi cu bucurie dându-vă sufletele Ziditorului, cu adevărat aţi primit odihna cea veşnică şi fericirea cea neîmbătrânitoare.(de două ori)
Preavitejilor mucenici, făcutu-v-aţi împlinitori ai glasului Stăpânului, lepădând toată frumuseţea cea lumească; şi, ridicând crucea pe umeri, v-aţi făcut părtaşi patimilor Lui, căci în amândouă v-aţi arătat iscusiţi cu adevărat. Pentru aceasta, astăzi credincioşii săvârşim dumnezeiască pomenirea voastră.
Prearăbdătorilor mucenici, în noianul chinurilor adeseori învăluindu-vă, L-aţi avut pe însuşi Hristos ocârmuitor şi îndreptător spre limanul liniştii şi spre cetatea cea din înălţime. În care petrecând, prealăudaţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi, cei ce vă lăudăm pe voi.
Slavă…, glasul al 2-lea:
Domnul care cu orânduială de negrăit mai înainte toate le cunoaşte, va primit pe voi, mucenicilor, ca pe o viţă bine roditoare. Pentru dragostea pămîntului şi a legii strămoşeşti, de sabia muceniciei aţi fost tăiaţi prin diferite chinuri, aducând roadele răbdării celei bogate, din care se hrănesc inimile credincioşilor, celor ce cu dragoste vă laudă pe voi, măriţilor mucenici.
Şi acum…, a Praznicului.
Doxologia mare, ecteniile şi otpusul.

LA LITURGHIE
Fericirile pe 8: patru din Cântarea de rând a Canonului Praznicului, şi patru din Canonul mucenicilor, de la cântarea a 6-a. Prochimen, glasul al 4-lea: Prin sfinţii care sunt pe pământul Lui… Stih: Văzut-am pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este, ca să nu mă clatin. Apostolul din Epistola către Romani (VIII, 28-39): Fraţilor, ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce Îl iubesc pe El… (vezi la 2 septembrie). Aliluia, glasul al 4-lea: Dreptul ca finicul va înflori… Stih: Răsădiţi fiind în casa Domnului… Evanghelia de la Luca (XXI, 12-19): Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Oamenii îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni… (vezi la 23 aprilie, Evanghelia de la Utrenie).
CHINONICUL
Întru pomenire veşnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme.

ALTĂ VARIANTĂ ÎN FORMAT PDF: 05 14 Slujba Sf.Marturisitori din inchisori (din Minei) – 14 mai


Post a Comment

(required. But it will not be published)